Våra tjänster

Med hög kompetens och lång erfarenhet renoverar och restaurerar vi fasader, fönster, tak och balkonger åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Göteborgsregionen. Vi är dessutom specialister på restaurering av kulturfastigheter.

Våra tjänster kännetecknas av ett hantverksmässigt utförande och ett engagemang som genomsyrar alla projekt vi åtar oss att utföra. Vi tar enbart på oss projekt som vi med säkerhet kan utföra efter våra kvalitetsstandarder.

Fasader

Vi är specialister på fasadrenovering och hjälper våra kunder med tegel-, puts- och betongfasader. För oss är estetiken lika viktig som det
byggnadstekniska vid en fasadrenovering varvid hela vår samlade
kompetens kommer till sin fulla rätt vid dessa uppdrag. Vi renoverar
kulturfastigheter och byggnadsminnen men även nyare fasader från det senaste århundradet.

 • Renovering av tegelfasader, omfogning eller ommurning
 • Renovering av putsfasader, putslagning och avfärgning eller hel
  omputsning
 • Renovering av betongfasader, betonglagningar och omfogning av
  betongelement
 • Återskapande av fasaddekor och ornamentik
 • Upprustning och lagning av natursten eller utbyte mot nya stenar

Fönster

Från enkel underhållsmålning på plats till en totalrenovering i vår fönsterverkstad. Oavsett behov så hjälper vi våra kunder, stora som små, att väcka liv i deras fönster. I vår egen fönsterverkstad har vi full kontroll över arbetet och kan leverera en kvalitetssäkrad fönsterrenovering där både kulturhistoriska som tekniska värden säkerställs. Vi hjälper även till att byta fönster när det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera/
restaurera dem.

 • Underhållsmålning av fönster och dörrar
 • Fönsterrenovering med egen fönsterverkstad och erfarna
  fönsterhantverkare
 • Trälagningar och byte av rötskador
 • Energieffektivering och glasmästeri
 • Nytillverkning av träfönster
 • Fönsterbyten

Balkonger

Idag ses balkonger som en social mötesplats där vi kan njuta av sol, luft och samvaro. Men dess funktion och utformning har varierat stort genom årtiondena. Runt sekelskiftet var balkonger mer av ett vackert “smycke” som fulländade en byggnads vackra estetik. Något som inte har förändrats över tid är just den byggnadstekniska kvalité som
balkonger måste hålla. Vi renoverar, restaurerar och bygger helt nya
balkonger åt våra där vi varken tummar på kvalité eller estetiken.

 • Renovering av balkonger
 • Renovering och anpassning av balkongräcken
 • Ytbehandlingar på balkonger
 • Bygga nya balkonger, lättbalkonger eller betong
 • Nya balkongräcken och inglasningar

Tak

Börja uppifrån och ned brukar man höra när det diskuteras renovering och restaurering. Och visst stämmer det. Men en fastighets tak är inte enbart en funktionell byggnadsdel utan står även för en stor del av det visuella intrycket av byggnadens yttre. Oavsett om det handlar om en mindre eller mer omfattande takrenovering så hjälper vi våra kunder med deras pann- och plåttak. Vi byter delar, målar eller hjälper till med en komplett omläggning av taket.

 • Renovering och målning av plåttak
 • Omläggning av papptak och tätskikt
 • Omläggning av tegel och betongtak
 • Omläggning av plåttak
 • Montering av taksäkerhet
 • Renovering av skorstenar

Urval kunder