Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ledningssystem

Mycket saker som är självklara för oss är inte självklara för alla, men vi berättar gärna att Povel är vårt verksamhetsstyrningssystem och följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

I det enskilda projektet tar vi fram en projektspecifik KMA-plan som fångar upp projektets och kundens specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål och krav.

Kvalitetspolicy

Kvalitet är för oss en viktig framgångsfaktor vid såväl enskilda uppdrag som långsiktiga samarbeten. Samtliga uppdrag vi åtar oss genomförs med avsikt att utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna arbetsmetoder, murnings- och putsningsteknik som följer tillämpliga författnings- och branschkrav. Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela arbetsgången samt slutkontroll.

Under arbetsgången samarbetar vi med leverantörer och underentreprenörer på ett sätt som andas professionalism. Tillsammans levererar vi efterfrågad byggnation i enlighet med våra kvalitets- och hållbarhetskrav.

Det gör vi genom att:

 • Följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet
 • Tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt
 • Uppfylla de krav som våra intressenter ställer på oss om byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa
 • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet
 • Sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt
 • Medarbetare ges det ansvar med tillhörande befogenheter

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete sträcker sig ofta bortom våra kunders förväntningar och vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar och skydda miljön, göra så liten miljöpåverkan som möjligt och hålla nere miljöbelastningen i vårt dagliga arbete.

Vid val av material och tjänster beaktar vi alltid miljöaspekten. Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i största möjliga mån. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Så här säkerställer vi att miljöpolicyn efterlevs:

 • Följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss
 • Håller hög kompetens inom miljöområdet och förlöpande utbildar medarbetare
 • Optimerar vår resursförbrukning och fördelning
 • Arbetar aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet
 • Använder material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt
 • Sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt

Arbetsmiljöpolicy

”Vi arbetar säkert eller inte alls.”
I praktiken innebär ovan citat att vi aldrig utför ett arbete utan att ha säkerställt att det kan genomföras på ett säkert sätt. Den enskilt viktigaste uppgiften som berör arbetsmiljön är att vidta åtgärder som direkt säkerställer medarbetarnas säkerhet och hälsa.

På arbetsplatser bidrar alla till den gemensamma arbetsmiljön. Vi skapar tillsammans en trygg och säker arbetsplats genom att involvera alla medarbetare i ett gemensamt ansvarstagande där vi håller ordning, bistår varandra med hjälp och ser till att säkerhetsanordningar fungerar korrekt innan arbetet påbörjas.

Vi säkerställer arbetsmiljöpolicyn på följande sätt:

 • Följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss
 • Arbetar för att alla medarbetare ges förutsättning att ta aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning
 • Ser till att hålla arbetsplatsen välskött och städad
 • Genom att systematiskt gå igenom vårt arbetsmiljöarbete, följa upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik
 • Upprättande av riskanalyser och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras
 • Sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt
 • Arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som bra avseende både fysiskt, psykiskt och socialt
 • Vi har en arbetsmiljögrupp som säkerställer att vi samverkar med våra anställda
 • Sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt

Urval kunder